Lấy người dân làm chủ thể trong chuyển đổi số

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:04:45