Tấn công tội phạm ở các địa bàn trọng điểm: Chủ động, cương quyết

 Album: |  Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:08:22